Traditional

老嘆

人生易衰老,萬事海濤翻。
但恨芳尊迮,寧悲雪鬢繁?
諸儒輕古學,遺虜盜中原。
有語誰能聽?
毋矜舌尚存。

Simplified

老叹

人生易衰老,万事海涛翻。
但恨芳尊迮,宁悲雪鬓繁?
诸儒轻古学,遗虏盗中原。
有语谁能听?
毋矜舌尚存。

Pronunciation

lǎo tàn

rén shēng yì shuāi lǎo , wàn shì hǎi tāo fān 。
dàn hèn fāng zūn zé , níng bēi xuě bìn fán ?
zhū rú qīng gǔ xué , yí lǔ dào zhōng yuán 。
yǒu yǔ shuí néng tīng ?
wú jīn shé shàng cún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.