Traditional

老夫

七八年來遊洛都,三分遊伴二分無。
風前月下花園裏,處處唯殘個老夫。
世事勞心非富貴,人生實事是歡娛。
誰能逐我來閑坐,時共酣歌傾一壺?

Simplified

老夫

七八年来游洛都,三分游伴二分无。
风前月下花园里,处处唯残个老夫。
世事劳心非富贵,人生实事是欢娱。
谁能逐我来闲坐,时共酣歌倾一壶?

Pronunciation

lǎo fū

qī bā nián lái yóu luò dū , sān fēn yóu bàn èr fēn wú 。
fēng qián yuè xià huā yuán lǐ , chǔ chǔ wéi cán gè lǎo fū 。
shì shì láo xīn fēi fù guì , rén shēng shí shì shì huān yú 。
shuí néng zhú wǒ lái xián zuò , shí gòng hān gē qīng yī hú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.