Traditional

老景

老景雖無幾,為農尚有余。
曾傳種魚術,新得相牛書。
黍酒時留客,菱歌或起予。
平生湖海誌,高枕看嚴徐。

Simplified

老景

老景虽无几,为农尚有余。
曾传种鱼术,新得相牛书。
黍酒时留客,菱歌或起予。
平生湖海志,高枕看严徐。

Pronunciation

lǎo jǐng

lǎo jǐng suī wú jī , wéi nóng shàng yǒu yú 。
zēng chuán zhǒng yú shù , xīn dé xiāng niú shū 。
shǔ jiǔ shí liú kè , líng gē huò qǐ yú 。
píng shēng hú hǎi zhì , gāo zhěn kàn yán xú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.