Traditional

老來生計

老來生計君看取,白日遊行夜醉吟。
陶令有田唯種黍,鄧家無子不留金。
人間榮耀因緣淺,林下幽閑氣味深。
煩慮漸消虛白長,一年心勝一年心。

Simplified

老来生计

老来生计君看取,白日游行夜醉吟。
陶令有田唯种黍,邓家无子不留金。
人间荣耀因缘浅,林下幽闲气味深。
烦虑渐消虚白长,一年心胜一年心。

Pronunciation

lǎo lái shēng jì

lǎo lái shēng jì jūn kàn qǔ , bái rì yóu xíng yè zuì yín 。
táo líng yǒu tián wéi zhǒng shǔ , dèng jiā wú zǐ bù liú jīn 。
rén jiān róng yào yīn yuán qiǎn , lín xià yōu xián qì wèi shēn 。
fán lǜ jiàn xiāo xū bái cháng , yī nián xīn shèng yī nián xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.