Traditional

老病幽獨偶吟所懷

眼漸昏昏耳漸聾,滿頭霜雪半身風。
已將心出浮雲外,猶寄形於逆旅中。
[維摩經雲:是身如浮雲也。
]觴詠罷來賓閣閉,笙歌散後妓房空。
世緣俗念消除盡,別是人間清凈翁。

Simplified

老病幽独偶吟所怀

眼渐昏昏耳渐聋,满头霜雪半身风。
已将心出浮云外,犹寄形于逆旅中。
[维摩经云:是身如浮云也。
]觞咏罢来宾阁闭,笙歌散后妓房空。
世缘俗念消除尽,别是人间清净翁。

Pronunciation

lǎo bìng yōu dú ǒu yín suǒ huái

yǎn jiàn hūn hūn ěr jiàn lóng , mǎn tóu shuāng xuě bàn shēn fēng 。
yǐ jiāng xīn chū fú yún wài , yóu jì xíng yú nì lǚ zhōng 。
[ wéi mó jīng yún : shì shēn rú fú yún yě 。
] shāng yǒng bà lái bīn gé bì , shēng gē sàn hòu jì fáng kōng 。
shì yuán sú niàn xiāo chú jìn , bié shì rén jiān qīng jìng wēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.