Traditional

老病相仍以詩自解

榮枯憂喜與彭殤,都似人間戲一場。
蟲臂鼠肝猶不怪,雞膚鶴發復何傷。
昨因風發甘長往,今遇陽和又小康。
[春暖來風痹稍退也。
]還似遠行裝束了,遲回且住亦何妨。

Simplified

老病相仍以诗自解

荣枯忧喜与彭殇,都似人间戏一场。
虫臂鼠肝犹不怪,鸡肤鹤发复何伤。
昨因风发甘长往,今遇阳和又小康。
[春暖来风痹稍退也。
]还似远行装束了,迟回且住亦何妨。

Pronunciation

lǎo bìng xiāng réng yǐ shī zì jiě

róng kū yōu xǐ yǔ péng shāng , dū sì rén jiān xì yī cháng 。
chóng bì shǔ gān yóu bù guài , jī fū hè fā fù hé shāng 。
zuó yīn fēng fā gān cháng wǎng , jīn yù yáng hé yòu xiǎo kāng 。
[ chūn nuǎn lái fēng bì shāo tuì yě 。
] huán sì yuǎn xíng zhuāng shù liǎo , chí huí qiě zhù yì hé fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.