Traditional

自勉

歸老寧常逸,時時學荷鉏。
室蜼無長物,圃尚有余蔬。
壯誌誠衰矣,貧居亦晏如。
為農當世業,安用築門閭。

Simplified

自勉

归老宁常逸,时时学荷鉏。
室蜼无长物,圃尚有余蔬。
壮志诚衰矣,贫居亦晏如。
为农当世业,安用筑门闾。

Pronunciation

zì miǎn

guī lǎo níng cháng yì , shí shí xué hé chú 。
shì wèi wú cháng wù , pǔ shàng yǒu yú shū 。
zhuàng zhì chéng shuāi yǐ , pín jū yì yàn rú 。
wéi nóng dāng shì yè , ān yòng zhù mén lǘ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.