Traditional

自詠絕句

不淪鬼錄不登仙,遊戲杯觴近百年。
小市跨驢寒日裏,任教人作畫圖傳。

Simplified

自咏绝句

不沦鬼录不登仙,游戏杯觞近百年。
小市跨驴寒日里,任教人作画图传。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

bù lún guǐ lù bù dēng xiān , yóu xì bēi shāng jìn bǎi nián 。
xiǎo shì kuà lǘ hán rì lǐ , rèn jiào rén zuò huà tú chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.