Traditional

自詠絕句

睡著何曾厭夜長,老人少睡坐何傷。
無燈無火春寒惡,破絮麤氈即道場。

Simplified

自咏绝句

睡著何曾厌夜长,老人少睡坐何伤。
无灯无火春寒恶,破絮麤毡即道场。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

shuì zhù hé zēng yàn yè cháng , lǎo rén shǎo shuì zuò hé shāng 。
wú dēng wú huǒ chūn hán è , pò xù cū zhān jí dào cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.