Traditional

自詠

生草覆蝸廬,長須駕鹿車。
貧猶思施樂,老不廢觀書。
登覽攜童稚,歌呼和裏閭。
躬耕亦何得,聊以遂吾初。

Simplified

自咏

生草覆蜗庐,长须驾鹿车。
贫犹思施乐,老不废观书。
登览携童稚,歌呼和里闾。
躬耕亦何得,聊以遂吾初。

Pronunciation

zì yǒng

shēng cǎo fù wō lú , cháng xū jià lù chē 。
pín yóu sī shī lè , lǎo bù fèi guān shū 。
dēng lǎn xié tóng zhì , gē hū hé lǐ lǘ 。
gōng gēng yì hé dé , liáo yǐ suì wú chū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.