Traditional

自喜

自喜天教我少緣,家徒行計兩翩翩。
身兼妻子都三口,鶴與琴書共一船。
僮仆減來無冗食,資糧算外有余錢。
攜將貯作丘中費,猶免饑寒得數年。

Simplified

自喜

自喜天教我少缘,家徒行计两翩翩。
身兼妻子都三口,鹤与琴书共一船。
僮仆减来无冗食,资粮算外有余钱。
携将贮作丘中费,犹免饥寒得数年。

Pronunciation

zì xǐ

zì xǐ tiān jiào wǒ shǎo yuán , jiā tú xíng jì liǎng piān piān 。
shēn jiān qī zǐ dū sān kǒu , hè yǔ qín shū gòng yī chuán 。
tóng pū jiǎn lái wú rǒng shí , zī liáng suàn wài yǒu yú qián 。
xié jiāng zhù zuò qiū zhōng fèi , yóu miǎn jī hán dé shù nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.