Traditional

自在

杲杲冬日光,明暖真可愛。
移榻向陽坐,擁裘仍解帶。
小奴捶我足,小婢搔我背。
自問我為誰,胡然獨安泰?
安泰良有以,與君論梗概。
心了事未了,饑寒迫於外。
事了心未了,念慮煎於內。
我今實多幸,事與心和會。
內外及中間,了然無一礙。
所以日陽中,向君言自在。

Simplified

自在

杲杲冬日光,明暖真可爱。
移榻向阳坐,拥裘仍解带。
小奴捶我足,小婢搔我背。
自问我为谁,胡然独安泰?
安泰良有以,与君论梗概。
心了事未了,饥寒迫于外。
事了心未了,念虑煎于内。
我今实多幸,事与心和会。
内外及中间,了然无一碍。
所以日阳中,向君言自在。

Pronunciation

zì zài

gǎo gǎo dōng rì guāng , míng nuǎn zhēn kě ài 。
yí tà xiàng yáng zuò , yōng qiú réng jiě dài 。
xiǎo nú chuí wǒ zú , xiǎo bì sāo wǒ bèi 。
zì wèn wǒ wéi shuí , hú rán dú ān tài ?
ān tài liáng yǒu yǐ , yǔ jūn lùn gěng gài 。
xīn liǎo shì wèi liǎo , jī hán pò yú wài 。
shì liǎo xīn wèi liǎo , niàn lǜ jiān yú nèi 。
wǒ jīn shí duō xìng , shì yǔ xīn hé huì 。
nèi wài jí zhōng jiān , liǎo rán wú yī ài 。
suǒ yǐ rì yáng zhōng , xiàng jūn yán zì zài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.