Traditional

自悲

火宅煎熬地,霜松摧折身。
因知群動內,易死不過人。

Simplified

自悲

火宅煎熬地,霜松摧折身。
因知群动内,易死不过人。

Pronounciation

zì bēi

huǒ zhái jiān āo dì , shuāng sōng cuī zhē shēn 。
yīn zhī qún dòng nèi , yì sǐ bù guò rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.