Traditional

自江西歸至舊任官舍,贈袁贊府(時經劉展平

卻見同官喜復悲,此生何幸有歸期。
空庭客至逢搖落,

Simplified

自江西归至旧任官舍,赠袁赞府(时经刘展平

却见同官喜复悲,此生何幸有归期。
空庭客至逢摇落,

Pronunciation

zì jiāng xī guī zhì jiù rèn guān shè , zèng yuán zàn fǔ ( shí jīng liú zhǎn píng

què jiàn tóng guān xǐ fù bēi , cǐ shēng hé xìng yǒu guī qī 。
kōng tíng kè zhì féng yáo luò ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.