Traditional

自笑

學道功賒歲月馳,平居自笑著鞭遲。
安心未竟夜饒夢,與世雖疏秋尚悲。
藥圃幽尋芒屨濕,棋枰憨戰角巾欹。
隻愁今夕西窗夢,又買長筒到古郫。

Simplified

自笑

学道功赊岁月驰,平居自笑著鞭迟。
安心未竟夜饶梦,与世虽疏秋尚悲。
药圃幽寻芒屦湿,棋枰憨战角巾欹。
只愁今夕西窗梦,又买长筒到古郫。

Pronunciation

zì xiào

xué dào gōng shē suì yuè chí , píng jū zì xiào zhù biān chí 。
ān xīn wèi jìng yè ráo mèng , yǔ shì suī shū qiū shàng bēi 。
yào pǔ yōu xún máng jù shī , qí píng hān zhàn jiǎo jīn qī 。
zhī chóu jīn xī xī chuāng mèng , yòu mǎi cháng tǒng dào gǔ pí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.