Traditional

自詒

足蹇須人慣,顏衰著黶多。
飯遲惟靜臥,酒至亦高歌。
蝗死繁蔬甲,霜清長藥窠。
經旬鄰父病,且喜復來過。

Simplified

自诒

足蹇须人惯,颜衰著黶多。
饭迟惟静卧,酒至亦高歌。
蝗死繁蔬甲,霜清长药窠。
经旬邻父病,且喜复来过。

Pronunciation

zì yí

zú jiǎn xū rén guàn , yán shuāi zhù yǎn duō 。
fàn chí wéi jìng wò , jiǔ zhì yì gāo gē 。
huáng sǐ fán shū jiǎ , shuāng qīng cháng yào kē 。
jīng xún lín fù bìng , qiě xǐ fù lái guò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.