Traditional

自述

意望天公本自廉,甘餐美睡偶容兼。
一生憂患如山重,此日安閑牴蜜甜。
拙宦雖無齊虜舌,早歸亦免楚人鉗。
但余一味疏慵在,儲藥千斤未易砭。

Simplified

自述

意望天公本自廉,甘餐美睡偶容兼。
一生忧患如山重,此日安闲抵蜜甜。
拙宦虽无齐虏舌,早归亦免楚人钳。
但余一味疏慵在,储药千斤未易砭。

Pronunciation

zì shù

yì wàng tiān gōng běn zì lián , gān cān měi shuì ǒu róng jiān 。
yī shēng yōu huàn rú shān zhòng , cǐ rì ān xián dǐ mì tián 。
zhuō huàn suī wú qí lǔ shé , zǎo guī yì miǎn chǔ rén qián 。
dàn yú yī wèi shū yōng zài , chǔ yào qiān jīn wèi yì biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.