Traditional

自述

早畏危機避巧丸,長安未到意先闌。
心如老馬雖知路,身似鳴蛙不屬官。
閑駕柴車無遠近,旋沽村酒半甜酸。
群兒何足勞情恕,胸次從初牴海寬。

Simplified

自述

早畏危机避巧丸,长安未到意先阑。
心如老马虽知路,身似鸣蛙不属官。
闲驾柴车无远近,旋沽村酒半甜酸。
群儿何足劳情恕,胸次从初抵海宽。

Pronunciation

zì shù

zǎo wèi wēi jī bì qiǎo wán , cháng ān wèi dào yì xiān lán 。
xīn rú lǎo mǎ suī zhī lù , shēn sì míng wā bù shǔ guān 。
xián jià chái chē wú yuǎn jìn , xuán gū cūn jiǔ bàn tián suān 。
qún ér hé zú láo qíng shù , xiōng cì cóng chū dǐ hǎi kuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.