Traditional

自遣

枳籬茅屋枕孤峰,偃盡初來手種松。
睡少未成千裏夢,愁深先怯五更鐘。
中天日月逢真主,數畝桑麻伴老農。
世事古今誰料得?
不堪陂水照衰容。

Simplified

自遣

枳篱茅屋枕孤峰,偃尽初来手种松。
睡少未成千里梦,愁深先怯五更钟。
中天日月逢真主,数亩桑麻伴老农。
世事古今谁料得?
不堪陂水照衰容。

Pronunciation

zì qiǎn

zhī lí máo wū zhěn gū fēng , yǎn jìn chū lái shǒu zhǒng sōng 。
shuì shǎo wèi chéng qiān lǐ mèng , chóu shēn xiān qiè wǔ gēng zhōng 。
zhōng tiān rì yuè féng zhēn zhǔ , shù mǔ sāng má bàn lǎo nóng 。
shì shì gǔ jīn shuí liào dé ?
bù kān bēi shuǐ zhào shuāi róng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.