Traditional

至尉氏

夕次阮公臺,嘯歌臨爽塏。
高名安足賴,故物今皆改。
吾兄昔茲邑,遺愛稱賢宰。
桑中雉未飛,屋上烏猶在。
途逢舊甿吏,城有同僚寀。
望塵遠見迎,拂館來欣待。
慈惠留千室,友於存四海。
始知魯衛間,優劣相懸倍。

Simplified

至尉氏

夕次阮公台,啸歌临爽垲。
高名安足赖,故物今皆改。
吾兄昔兹邑,遗爱称贤宰。
桑中雉未飞,屋上乌犹在。
途逢旧甿吏,城有同僚寀。
望尘远见迎,拂馆来欣待。
慈惠留千室,友于存四海。
始知鲁卫间,优劣相悬倍。

Pronunciation

zhì wèi shì

xī cì ruǎn gōng tái , xiào gē lín shuǎng kǎi 。
gāo míng ān zú lài , gù wù jīn jiē gǎi 。
wú xiōng xī zī yì , yí ài chēng xián zǎi 。
sāng zhōng zhì wèi fēi , wū shàng wū yóu zài 。
tú féng jiù méng lì , chéng yǒu tóng liáo cǎi 。
wàng chén yuǎn jiàn yíng , fú guǎn lái xīn dài 。
cí huì liú qiān shì , yǒu yú cún sì hǎi 。
shǐ zhī lǔ wèi jiān , yōu liè xiāng xuán bèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.