Traditional

至老子廟應詔詩

虛無推馭辨。
寥廓本乘蜺。
三門臨苦縣。
九井對靈溪盛丹須竹節。
量藥用力圭。
石似臨卭芋。
芝如封禪泥。
毻毛新鵠小。
盤根古樹低。
野戍孤煙起。
春山百鳥啼。
路有三千別。
途經七聖迷。
唯當別關吏。
直向流沙西。

Simplified

至老子庙应诏诗

虚无推驭辨。
寥廓本乘蜺。
三门临苦县。
九井对灵溪盛丹须竹节。
量药用力圭。
石似临卭芋。
芝如封禅泥。
毻毛新鹄小。
盘根古树低。
野戍孤烟起。
春山百鸟啼。
路有三千别。
途经七圣迷。
唯当别关吏。
直向流沙西。

Pronunciation

zhì lǎo zǐ miào yīng zhào shī

xū wú tuī yù biàn , liáo kuò běn chéng ní , sān mén lín kǔ xiàn , jiǔ jǐng duì líng xī shèng dān xū zhú jié , liáng yào yòng lì guī , shí sì lín qióng yù , zhī rú fēng chán ní , tuò máo xīn hú xiǎo , pán gēn gǔ shù dī , yě shù gū yān qǐ , chūn shān bǎi niǎo tí , lù yǒu sān qiān bié , tú jīng qī shèng mí , wéi dāng bié guān lì , zhí xiàng liú shā xī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.