Traditional

舍北野望

斷壟圍蔬圃,枯桑系釣查。
經行橋獨木,佇立路三叉。
野卉棲孤蝶,平川起亂鴉榰筇無定處,興盡即還家。

Simplified

舍北野望

断垄围蔬圃,枯桑系钓查。
经行桥独木,伫立路三叉。
野卉栖孤蝶,平川起乱鸦榰筇无定处,兴尽即还家。

Pronunciation

shè běi yě wàng

duàn lǒng wéi shū pǔ , kū sāng xì diào chá 。
jīng xíng qiáo dú mù , zhù lì lù sān chā 。
yě huì qī gū dié , píng chuān qǐ luàn yā zhī qióng wú dìng chǔ , xīng jìn jí huán jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.