Traditional

舒悲

嗜酒苦猖狂,畏人還齷齪。
老病始悔嘆,天下無此錯。
管葛逝已久,千古困俗學;捫虱論大計,使我思景略。
中原失枝梧,胡塵暗河洛。
天道遠莫測,士氣伏不作。
煌煌東觀書,無乃太寂寞。
丈夫不徒死,可作一丘貉?
歲晚計愈疏,撫事淚零落!

Simplified

舒悲

嗜酒苦猖狂,畏人还龌龊。
老病始悔叹,天下无此错。
管葛逝已久,千古困俗学;扪虱论大计,使我思景略。
中原失枝梧,胡尘暗河洛。
天道远莫测,士气伏不作。
煌煌东观书,无乃太寂寞。
丈夫不徒死,可作一丘貉?
岁晚计愈疏,抚事泪零落!

Pronunciation

shū bēi

shì jiǔ kǔ chāng kuáng , wèi rén huán wò chuò 。
lǎo bìng shǐ huǐ tàn , tiān xià wú cǐ cuò 。
guǎn gé shì yǐ jiǔ , qiān gǔ kùn sú xué û mén shī lùn dà jì , shǐ wǒ sī jǐng l zhōng yuán shī zhī wú , hú chén àn hé luò 。
tiān dào yuǎn mò cè , shì qì fú bù zuò 。
huáng huáng dōng guān shū , wú nǎi tài jì mò 。
zhàng fū bù tú sǐ , kě zuò yī qiū hé ?
suì wǎn jì yù shū , fǔ shì lèi líng luò !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.