Traditional

舟中作

短篷搖楫暮山昏,老怯年華易斷魂。
夾港蒲聲知小雨,隔林績火認孤村。
奉祠累歲慚家食,謝事終身負國恩。
惟有愚忠窮未替,尚余一念在元元。

Simplified

舟中作

短篷摇楫暮山昏,老怯年华易断魂。
夹港蒲声知小雨,隔林绩火认孤村。
奉祠累岁惭家食,谢事终身负国恩。
惟有愚忠穷未替,尚余一念在元元。

Pronunciation

zhōu zhōng zuò

duǎn péng yáo jí mù shān hūn , lǎo qiè nián huá yì duàn hún 。
jiā gǎng pú shēng zhī xiǎo yǔ , gé lín jì huǒ rèn gū cūn 。
fèng cí léi suì cán jiā shí , xiè shì zhōng shēn fù guó ēn 。
wéi yǒu yú zhōng qióng wèi tì , shàng yú yī niàn zài yuán yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.