Traditional

蘆花

如練如霜幹復輕,西風處處拂江城。
長垂釣叟看不足,暫泊王孫愁亦生。
好傍翠樓裝月色,枉隨紅葉舞秋聲。
最宜群鷺斜陽裏,閑捕纖鱗傍爾行。

Simplified

芦花

如练如霜干复轻,西风处处拂江城。
长垂钓叟看不足,暂泊王孙愁亦生。
好傍翠楼装月色,枉随红叶舞秋声。
最宜群鹭斜阳里,闲捕纤鳞傍尔行。

Pronunciation

lú huā

rú liàn rú shuāng gān fù qīng , xī fēng chǔ chǔ fú jiāng chéng 。
cháng chuí diào sǒu kàn bù zú , zàn bó wáng sūn chóu yì shēng 。
hǎo bàng cuì lóu zhuāng yuè sè , wǎng suí hóng yè wǔ qiū shēng 。
zuì yí qún lù xié yáng lǐ , xián bǔ xiān lín bàng ěr xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.