Traditional

花時遍遊諸家園

飛花盡逐五更風,不照先生社酒中。
輸與新來雙燕子,銜泥猶得帶殘紅。

Simplified

花时遍游诸家园

飞花尽逐五更风,不照先生社酒中。
输与新来双燕子,衔泥犹得带残红。

Pronunciation

huā shí biàn yóu zhū jiā yuán

fēi huā jìn zhú wǔ gēng fēng , bù zhào xiān shēng shè jiǔ zhōng 。
shū yǔ xīn lái shuāng yàn zǐ , xián ní yóu dé dài cán hóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.