Traditional

蘇幕遮

隴雲沈,新月小。
楊柳梢頭,能有春多少。
試著羅裳寒尚峭。
簾卷青樓,占得東風早。
翠屏深,香篆裊。
流水落花,不管劉郎到。
三疊陽關聲漸杳。
斷雨殘雲,隻怕巫山曉。

Simplified

苏幕遮

陇云沈,新月小。
杨柳梢头,能有春多少。
试著罗裳寒尚峭。
帘卷青楼,占得东风早。
翠屏深,香篆袅。
流水落花,不管刘郎到。
三叠阳关声渐杳。
断雨残云,只怕巫山晓。

Pronunciation

sū mù zhē

lǒng yún shěn , xīn yuè xiǎo 。
yáng liǔ shāo tóu , néng yǒu chūn duō shǎo 。
shì zhù luó cháng hán shàng qiào 。
lián juàn qīng lóu , zhān dé dōng fēng zǎo 。
cuì píng shēn , xiāng zhuàn niǎo 。
liú shuǐ luò huā , bù guǎn liú láng dào 。
sān dié yáng guān shēng jiàn yǎo 。
duàn yǔ cán yún , zhī pà wū shān xiǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.