Traditional

苦熱題恒寂師禪室

人人避暑走如狂,獨有禪師不出房。
可是禪房無熱到?
但能心靜即身涼。

Simplified

苦热题恒寂师禅室

人人避暑走如狂,独有禅师不出房。
可是禅房无热到?
但能心静即身凉。

Pronunciation

kǔ rè tí héng jì shī chán shì

rén rén bì shǔ zǒu rú kuáng , dú yǒu chán shī bù chū fáng 。
kě shì chán fáng wú rè dào ?
dàn néng xīn jìng jí shēn liáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.