Traditional

茱萸灣北答崔載華問

荒涼野店絕,迢遞人煙遠。
蒼蒼古木中,多是隋家苑。

Simplified

茱萸湾北答崔载华问

荒凉野店绝,迢递人烟远。
苍苍古木中,多是隋家苑。

Pronunciation

zhū yú wān běi dá cuī zài huá wèn

huāng liáng yě diàn jué , tiáo dì rén yān yuǎn 。
cāng cāng gǔ mù zhōng , duō shì suí jiā yuàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.