Traditional

草詞畢遇芍藥初開,因詠小謝紅藥當階翻詩,

罷草紫泥詔,起吟紅藥詩。
詞頭封送後,花口拆開時。
坐對鉤簾久,行觀步履遲。
兩三叢爛熳,十二葉參差。
背日房微斂,當階朵旋欹。
釵葶抽碧股,粉蕊撲黃絲。
動蕩情無限,低斜力不支。
周回看未足,比諭語難為。
勾漏丹砂裏,僬僥火焰旗。
彤雲剩根蒂,絳幘欠纓緌。
況有晴風度,仍兼宿露垂。
疑香薰罨畫,似淚著胭脂。
有意留連我,無言怨思誰。
應愁明日落,如恨隔年期。
菡萏泥連萼,玫瑰刺繞枝。
等量無勝者,唯眼與心知。

Simplified

草词毕遇芍药初开,因咏小谢红药当阶翻诗,

罢草紫泥诏,起吟红药诗。
词头封送后,花口拆开时。
坐对钩帘久,行观步履迟。
两三丛烂熳,十二叶参差。
背日房微敛,当阶朵旋欹。
钗葶抽碧股,粉蕊扑黄丝。
动荡情无限,低斜力不支。
周回看未足,比谕语难为。
勾漏丹砂里,僬侥火焰旗。
彤云剩根蒂,绛帻欠缨緌。
况有晴风度,仍兼宿露垂。
疑香薰罨画,似泪著胭脂。
有意留连我,无言怨思谁。
应愁明日落,如恨隔年期。
菡萏泥连萼,玫瑰刺绕枝。
等量无胜者,唯眼与心知。

Pronunciation

cǎo cí bì yù sháo yào chū kāi , yīn yǒng xiǎo xiè hóng yào dāng jiē fān shī ,

bà cǎo zǐ ní zhào , qǐ yín hóng yào shī 。
cí tóu fēng sòng hòu , huā kǒu chāi kāi shí 。
zuò duì gōu lián jiǔ , xíng guān bù lǚ chí 。
liǎng sān cóng làn màn , shí èr yè cān chà 。
bèi rì fáng wēi liǎn , dāng jiē duǒ xuán qī 。
chāi tíng chōu bì gǔ , fěn ruǐ pū huáng sī 。
dòng dàng qíng wú xiàn , dī xié lì bù zhī 。
zhōu huí kàn wèi zú , bǐ yù yǔ nán wéi 。
gōu lòu dān shā lǐ , jiāo jiǎo huǒ yàn qí 。
tóng yún shèng gēn dì , jiàng zé qiàn yīng ruí 。
kuàng yǒu qíng fēng dù , réng jiān sù lù chuí 。
yí xiāng xūn yǎn huà , sì lèi zhù yān zhī 。
yǒu yì liú lián wǒ , wú yán yuàn sī shuí 。
yīng chóu míng rì luò , rú hèn gé nián qī 。
hàn dàn ní lián è , méi guī cì rào zhī 。
děng liáng wú shèng zhě , wéi yǎn yǔ xīn zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.