Traditional

菩提寺上方晚望香山寺寄舒員外

晚登西寶剎,晴望東精舍。
反照轉樓臺,輝輝似圖畫。
冰浮水明滅,雪壓松偃亞。
石閣僧上來,雲汀雁飛下。
西京鬧於市,東洛閑如社。
曾憶舊遊無,香山明月夜。

Simplified

菩提寺上方晚望香山寺寄舒员外

晚登西宝刹,晴望东精舍。
反照转楼台,辉辉似图画。
冰浮水明灭,雪压松偃亚。
石阁僧上来,云汀雁飞下。
西京闹于市,东洛闲如社。
曾忆旧游无,香山明月夜。

Pronunciation

pú tí sì shàng fāng wǎn wàng xiāng shān sì jì shū yuán wài

wǎn dēng xī bǎo chà , qíng wàng dōng jīng shè 。
fǎn zhào zhuǎn lóu tái , huī huī sì tú huà 。
bīng fú shuǐ míng miè , xuě yā sōng yǎn yà 。
shí gé sēng shàng lái , yún tīng yàn fēi xià 。
xī jīng nào yú shì , dōng luò xián rú shè 。
zēng yì jiù yóu wú , xiāng shān míng yuè yè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.