Traditional

菩薩蠻

小院蠶眠春欲老。
新巢燕乳花如掃。
幽夢錦城西。
海棠如舊時。
當年真草草。
一棹還吳早。
題罷惜春詩。
鏡中添鬢絲。

Simplified

菩萨蛮

小院蚕眠春欲老。
新巢燕乳花如扫。
幽梦锦城西。
海棠如旧时。
当年真草草。
一棹还吴早。
题罢惜春诗。
镜中添鬓丝。

Pronunciation

pú sà mán

xiǎo yuàn cán mián chūn yù lǎo , xīn cháo yàn rǔ huā rú sǎo , yōu mèng jǐn chéng xī , hǎi táng rú jiù shí , dāng nián zhēn cǎo cǎo , yī zhào huán wú zǎo , tí bà xī chūn shī , jìng zhōng tiān bìn sī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.