Traditional

菩薩蠻

數家茅屋閑臨水。
單衫短帽垂楊裏。
今日是何朝。
看予度石橋。
梢梢新月偃。
午醉醒來晚。
何物最關情。
黃鸝三兩聲。

Simplified

菩萨蛮

数家茅屋闲临水。
单衫短帽垂杨里。
今日是何朝。
看予度石桥。
梢梢新月偃。
午醉醒来晚。
何物最关情。
黄鹂三两声。

Pronounciation

pú sà mán

shù jiā máo wū xián lín shuǐ , dān shān duǎn mào chuí yáng lǐ , jīn rì shì hé zhāo , kàn yú dù shí qiáo , shāo shāo xīn yuè yǎn , wǔ zuì xǐng lái wǎn , hé wù zuì guān qíng , huáng lí sān liǎng shēng ,

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.