Traditional

菩薩蠻

寶刀迎面搖寒雪。
瓊梳掠鬢橫新月。
紅頰駐長春。
綠鬟輕綰雲。
解飄並括斂。
到處題名遍。
飛詔待追還。
榮居供奉班。

Simplified

菩萨蛮

宝刀迎面摇寒雪。
琼梳掠鬓横新月。
红颊驻长春。
绿鬟轻绾云。
解飘并括敛。
到处题名遍。
飞诏待追还。
荣居供奉班。

Pronunciation

pú sà mán

bǎo dāo yíng miàn yáo hán xuě , qióng shū l

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.