Traditional

菩薩蠻

海棠亂發皆臨水。
君知此處花何似。
涼月白紛紛。
香風隔岸聞。
囀枝黃鳥近。
隔岸聲相應。
隨意坐莓苔。
飄零酒一杯。

Simplified

菩萨蛮

海棠乱发皆临水。
君知此处花何似。
凉月白纷纷。
香风隔岸闻。
啭枝黄鸟近。
隔岸声相应。
随意坐莓苔。
飘零酒一杯。

Pronounciation

pú sà mán

hǎi táng luàn fā jiē lín shuǐ , jūn zhī cǐ chǔ huā hé sì , liáng yuè bái fēn fēn , xiāng fēng gé àn wén , zhuàn zhī huáng niǎo jìn , gé àn shēng xiāng yīng , suí yì zuò méi tái , piāo líng jiǔ yī bēi ,

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.