Traditional

瓦盆麥飯伴鄰翁,黃菌青蔬放箸空。
一事尚非貧賤分,芼羹僭用大官蔥。

Simplified

瓦盆麦饭伴邻翁,黄菌青蔬放箸空。
一事尚非贫贱分,芼羹僭用大官葱。

Pronunciation

cōng

wǎ pén mài fàn bàn lín wēng , huáng jūn qīng shū fàng zhù kōng 。
yī shì shàng fēi pín jiàn fēn , máo gēng jiàn yòng dà guān cōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.