Traditional

葺池上舊亭

池月夜淒涼,池風曉蕭颯。
欲入池上冬,先葺池中閣。
向暖窗戶開,迎寒簾幕合。
苔封舊瓦木,水照新朱蠟。
軟火深土爐,香醪小瓷榼。
中有獨宿翁,一燈對一榻。

Simplified

葺池上旧亭

池月夜凄凉,池风晓萧飒。
欲入池上冬,先葺池中阁。
向暖窗户开,迎寒帘幕合。
苔封旧瓦木,水照新朱蜡。
软火深土炉,香醪小瓷榼。
中有独宿翁,一灯对一榻。

Pronunciation

qì chí shàng jiù tíng

chí yuè yè qī liáng , chí fēng xiǎo xiāo sà 。
yù rù chí shàng dōng , xiān qì chí zhōng gé 。
xiàng nuǎn chuāng hù kāi , yíng hán lián mù hé 。
tái fēng jiù wǎ mù , shuǐ zhào xīn zhū là 。
ruǎn huǒ shēn tǔ lú , xiāng láo xiǎo cí kē 。
zhōng yǒu dú sù wēng , yī dēng duì yī tà 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.