Traditional

驀山溪

桃花雨動,測測輕寒小。
曲檻面危闌,對東風,傷春懷抱。
酒邊心事,花下舊閑情,流年度,芳塵杳,懊惱人空老。
粉紅題字,寄與分明道。
消息燕歸時,輾柔茵,連天芳草。
瑣窗孤影,夜蔔燭花明,清漏斷,月朦朧,掛在梅梢裊。

Simplified

蓦山溪

桃花雨动,测测轻寒小。
曲槛面危阑,对东风,伤春怀抱。
酒边心事,花下旧闲情,流年度,芳尘杳,懊恼人空老。
粉红题字,寄与分明道。
消息燕归时,辗柔茵,连天芳草。
琐窗孤影,夜卜烛花明,清漏断,月朦胧,挂在梅梢袅。

Pronounciation

mò shān xī

táo huā yǔ dòng , cè cè qīng hán xiǎo 。
qū jiàn miàn wēi lán , duì dōng fēng , shāng chūn huái bào 。
jiǔ biān xīn shì , huā xià jiù xián qíng , liú nián dù , fāng chén yǎo , ào nǎo rén kōng lǎo 。
fěn hóng tí zì , jì yǔ fēn míng dào 。
xiāo xī yàn guī shí , zhǎn róu yīn , lián tiān fāng cǎo 。
suǒ chuāng gū yǐng , yè bǔ zhú huā míng , qīng lòu duàn , yuè méng lóng , guà zài méi shāo niǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.