Traditional

蔬圃

蔬圃依山腳,漁扉並水涯。
臥枝開野菊,殘枿出秋茶。
病骨知天色,羈懷感物華。
余年有幾許?
且灌邵平瓜。

Simplified

蔬圃

蔬圃依山脚,渔扉并水涯。
卧枝开野菊,残枿出秋茶。
病骨知天色,羁怀感物华。
余年有几许?
且灌邵平瓜。

Pronunciation

shū pǔ

shū pǔ yī shān jiǎo , yú fēi bìng shuǐ yá 。
wò zhī kāi yě jú , cán niè chū qiū chá 。
bìng gǔ zhī tiān sè , jī huái gǎn wù huá 。
yú nián yǒu jī xǔ ?
qiě guàn shào píng guā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.