Traditional

蔬圃

山翁老學圃,自笑一何愚。
磽瘠財三畝,勤劬賴兩奴。
正方畦畫局,微潤土融酥。
翦辟荊榛盡,鉏犁磊塊無。
過溝橫略彴,聚甓起浮屠。
隙地成瓜援,余功及芋區。
如絲細生菜,似鴨爛蒸壺。
此事今真辦,東歸不為鱸。

Simplified

蔬圃

山翁老学圃,自笑一何愚。
硗瘠财三亩,勤劬赖两奴。
正方畦画局,微润土融酥。
翦辟荆榛尽,鉏犁磊块无。
过沟横略彴,聚甓起浮屠。
隙地成瓜援,余功及芋区。
如丝细生菜,似鸭烂蒸壶。
此事今真办,东归不为鲈。

Pronunciation

shū pǔ

shān wēng lǎo xué pǔ , zì xiào yī hé yú 。
qiāo jí cái sān mǔ , qín qú lài liǎng nú 。
zhèng fāng qí huà jú , wēi rùn tǔ róng sū 。
jiǎn bì jīng zhēn jìn , chú lí lěi kuài wú 。
guò gōu héng l xì dì chéng guā yuán , yú gōng jí yù qū 。
rú sī xì shēng cài , sì yā làn zhēng hú 。
cǐ shì jīn zhēn bàn , dōng guī bù wéi lú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.