Traditional

蔬飯

春事已闌珊,山村未褪寒。
筍生初入饌,薺老尚登盤。
僧飯時分缽,園蔬不仰官。
枯腸更禁攪,姑置密雲團。

Simplified

蔬饭

春事已阑珊,山村未褪寒。
笋生初入馔,荠老尚登盘。
僧饭时分钵,园蔬不仰官。
枯肠更禁搅,姑置密云团。

Pronunciation

shū fàn

chūn shì yǐ lán shān , shān cūn wèi tùn hán 。
sǔn shēng chū rù zhuàn , jì lǎo shàng dēng pán 。
sēng fàn shí fēn bō , yuán shū bù yǎng guān 。
kū cháng gēng jīn jiǎo , gū zhì mì yún tuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.