Traditional

薄粥

薄粥枝梧未死身,饑腸且免轉車輪。
從來不解周家意,養老常須祝骾人。

Simplified

薄粥

薄粥枝梧未死身,饥肠且免转车轮。
从来不解周家意,养老常须祝骾人。

Pronunciation

báo zhōu

báo zhōu zhī wú wèi sǐ shēn , jī cháng qiě miǎn zhuǎn chē lún 。
cóng lái bù jiě zhōu jiā yì , yǎng lǎo cháng xū zhù gěng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.