Traditional

蠻子朝-刺將驕而相備位也

蠻子朝,泛皮船兮渡繩橋,來自巂州道路遙。
入界先經蜀川過,蜀將收功先表賀。
臣聞雲南六詔蠻,東連牂牁西連蕃。
六詔星居初瑣碎,合為一詔漸強大。
開元皇帝雖聖神,唯蠻倔強不來賓。
鮮於仲通六萬卒,征蠻一陣全軍沒。
至今西洱河岸邊,箭孔刀痕滿枯骨。
誰知今日慕華風,不勞一人蠻自通。
誠由陛下休明德,亦賴微臣誘諭功。
德宗省表知如此,笑令中使迎蠻子。
蠻子導從者誰何,摩挲俗羽雙隈伽。
清平官持赤藤杖,大將軍系金呿嗟。
異牟尋男尋閣勸,特敕召對延英殿。
上心貴在懷遠蠻,引臨玉座近天顏。
冕旒不垂親勞俫。
賜衣賜食移時對。
移時對,不可得,大臣相看有羨色。
可憐宰相拖紫佩金章,朝日唯聞對一刻。

Simplified

蛮子朝-刺将骄而相备位也

蛮子朝,泛皮船兮渡绳桥,来自巂州道路遥。
入界先经蜀川过,蜀将收功先表贺。
臣闻云南六诏蛮,东连牂牁西连蕃。
六诏星居初琐碎,合为一诏渐强大。
开元皇帝虽圣神,唯蛮倔强不来宾。
鲜于仲通六万卒,征蛮一阵全军没。
至今西洱河岸边,箭孔刀痕满枯骨。
谁知今日慕华风,不劳一人蛮自通。
诚由陛下休明德,亦赖微臣诱谕功。
德宗省表知如此,笑令中使迎蛮子。
蛮子导从者谁何,摩挲俗羽双隈伽。
清平官持赤藤杖,大将军系金呿嗟。
异牟寻男寻阁劝,特敕召对延英殿。
上心贵在怀远蛮,引临玉座近天颜。
冕旒不垂亲劳俫。
赐衣赐食移时对。
移时对,不可得,大臣相看有羡色。
可怜宰相拖紫佩金章,朝日唯闻对一刻。

Pronunciation

mán zǐ zhāo í cì jiāng jiāo ér xiāng bèi wèi yě

mán zǐ zhāo , fàn pí chuán xī dù shéng qiáo , lái zì guī zhōu dào lù yáo 。
rù jiè xiān jīng shǔ chuān guò , shǔ jiāng shōu gōng xiān biǎo hè 。
chén wén yún nán liù zhào mán , dōng lián zāng kē xī lián fán 。
liù zhào xīng jū chū suǒ suì , hé wéi yī zhào jiàn qiáng dà 。
kāi yuán huáng dì suī shèng shén , wéi mán jué qiáng bù lái bīn 。
xiān yú zhòng tōng liù wàn zú , zhēng mán yī zhèn quán jūn méi 。
zhì jīn xī ěr hé àn biān , jiàn kǒng dāo hén mǎn kū gǔ 。
shuí zhī jīn rì mù huá fēng , bù láo yī rén mán zì tōng 。
chéng yóu bì xià xiū míng dé , yì lài wēi chén yòu yù gōng 。
dé zōng shěng biǎo zhī rú cǐ , xiào líng zhōng shǐ yíng mán zǐ 。
mán zǐ dǎo cóng zhě shuí hé , mó suō sú yǔ shuāng wēi qié 。
qīng píng guān chí chì téng zhàng , dà jiāng jūn xì jīn qū jiē 。
yì móu xún nán xún gé quàn , tè chì zhào duì yán yīng diàn 。
shàng xīn guì zài huái yuǎn mán , yǐn lín yù zuò jìn tiān yán 。
miǎn liú bù chuí qīn láo lái 。
cì yī cì shí yí shí duì 。
yí shí duì , bù kě dé , dà chén xiāng kàn yǒu xiàn sè 。
kě lián zǎi xiāng tuō zǐ pèi jīn zhāng , zhāo rì wéi wén duì yī kè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.