Traditional

蝸牛

腥涎不滿殼,聊足以自濡。
升高不知回,竟作粘壁枯。

Simplified

蜗牛

腥涎不满壳,聊足以自濡。
升高不知回,竟作粘壁枯。

Pronunciation

wō niú

xīng xián bù mǎn ké , liáo zú yǐ zì rú 。
shēng gāo bù zhī huí , jìng zuò zhān bì kū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.