Traditional

蝶戀花

水浸秋天風皺浪。
縹緲仙舟,隻似秋天上。
和露采蓮愁一餉。
看花卻是啼妝樣。
折得蓮莖絲未放。
蓮斷絲牽,特地成惆悵。
歸棹莫隨花蕩漾。
江頭有個人相望。

Simplified

蝶恋花

水浸秋天风皱浪。
缥缈仙舟,只似秋天上。
和露采莲愁一饷。
看花却是啼妆样。
折得莲茎丝未放。
莲断丝牵,特地成惆怅。
归棹莫随花荡漾。
江头有个人相望。

Pronunciation

dié liàn huā

shuǐ jìn qiū tiān fēng zhòu làng 。
piǎo miǎo xiān zhōu , zhī sì qiū tiān shàng 。
hé lù cǎi lián chóu yī xiǎng 。
kàn huā què shì tí zhuāng yàng 。
zhē dé lián jīng sī wèi fàng 。
lián duàn sī qiān , tè dì chéng chóu chàng 。
guī zhào mò suí huā dàng yàng 。
jiāng tóu yǒu gè rén xiāng wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.