Traditional

蝶戀花

獨倚危樓風細細。
望極離愁,黯黯生天際。
草色山光殘照裏。
無人會得憑闌意。
也擬疏狂圖一醉。
對酒當歌,強飲還無味。
衣帶漸寬都不悔。
況伊銷得人憔悴。

Simplified

蝶恋花

独倚危楼风细细。
望极离愁,黯黯生天际。
草色山光残照里。
无人会得凭阑意。
也拟疏狂图一醉。
对酒当歌,强饮还无味。
衣带渐宽都不悔。
况伊销得人憔悴。

Pronunciation

dié liàn huā

dú yǐ wēi lóu fēng xì xì 。
wàng jí lí chóu , àn àn shēng tiān jì 。
cǎo sè shān guāng cán zhào lǐ 。
wú rén huì dé píng lán yì 。
yě nǐ shū kuáng tú yī zuì 。
duì jiǔ dāng gē , qiáng yǐn huán wú wèi 。
yī dài jiàn kuān dū bù huǐ 。
kuàng yī xiāo dé rén qiáo cuì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.