Traditional

行次夏口先寄李大夫

連山斷處大江流,紅旆逶迤鎮上遊。
幕下翺翔秦禦史,軍前奔走漢諸侯。
曾陪劍履升鸞殿,欲謁旌幢入鶴樓。
假著緋袍君莫笑,恩深始得向忠州。

Simplified

行次夏口先寄李大夫

连山断处大江流,红旆逶迤镇上游。
幕下翱翔秦御史,军前奔走汉诸侯。
曾陪剑履升鸾殿,欲谒旌幢入鹤楼。
假著绯袍君莫笑,恩深始得向忠州。

Pronunciation

xíng cì xià kǒu xiān jì lǐ dà fū

lián shān duàn chǔ dà jiāng liú , hóng pèi wēi yǐ zhèn shàng yóu 。
mù xià áo xiáng qín yù shǐ , jūn qián bēn zǒu hàn zhū hóu 。
zēng péi jiàn lǚ shēng luán diàn , yù yè jīng chuáng rù hè lóu 。
jiǎ zhù fēi páo jūn mò xiào , ēn shēn shǐ dé xiàng zhōng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.