Traditional

行次昭應縣道上,送戶部李郎中充昭義攻討

將軍大旆掃狂童,詔選名賢贊武功。
暫逐虎牙臨故絳,遠含雞舌過新豐。
魚遊沸鼎知無日,鳥覆危巢豈待風。
早勒勛庸燕石上,佇光綸綍漢廷中。

Simplified

行次昭应县道上,送户部李郎中充昭义攻讨

将军大旆扫狂童,诏选名贤赞武功。
暂逐虎牙临故绛,远含鸡舌过新丰。
鱼游沸鼎知无日,鸟覆危巢岂待风。
早勒勋庸燕石上,伫光纶綍汉廷中。

Pronunciation

xíng cì zhāo yīng xiàn dào shàng , sòng hù bù lǐ láng zhōng chōng zhāo yì gōng tǎo

jiāng jūn dà pèi sǎo kuáng tóng , zhào xuǎn míng xián zàn wǔ gōng 。
zàn zhú hǔ yá lín gù jiàng , yuǎn hán jī shé guò xīn fēng 。
yú yóu fèi dǐng zhī wú rì , niǎo fù wēi cháo qǐ dài fēng 。
zǎo lè xūn yōng yàn shí shàng , zhù guāng lún fú hàn tíng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.