Traditional

行香子

雪履無痕。
溪影傳神。
著坡詩,請自清溫。
朝朝不去,夕夕空勤。
似夢中雲,雲外雪,雪中春。
四野昏昏。
匹馬巡巡。
揀一枝,寄與芳尊。
更誰興到,於我情真。
是白家賓,江南路,隴頭人。

Simplified

行香子

雪履无痕。
溪影传神。
著坡诗,请自清温。
朝朝不去,夕夕空勤。
似梦中云,云外雪,雪中春。
四野昏昏。
匹马巡巡。
拣一枝,寄与芳尊。
更谁兴到,於我情真。
是白家宾,江南路,陇头人。

Pronounciation

xíng xiāng zǐ

xuě lǚ wú hén 。
xī yǐng chuán shén 。
zhù pō shī , qǐng zì qīng wēn 。
zhāo zhāo bù qù , xī xī kōng qín 。
sì mèng zhōng yún , yún wài xuě , xuě zhōng chūn 。
sì yě hūn hūn 。
pǐ mǎ xún xún 。
jiǎn yī zhī , jì yǔ fāng zūn 。
gēng shuí xīng dào , yū wǒ qíng zhēn 。
shì bái jiā bīn , jiāng nán lù , lǒng tóu rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.