Traditional

衰病

衰病不浪出,閉門煙雨中。
葦花添絮暖,葑火試爐紅。
仕宦螘窠夢,功名馬耳風。
山翁但更事,人看作神通。

Simplified

衰病

衰病不浪出,闭门烟雨中。
苇花添絮暖,葑火试炉红。
仕宦螘窠梦,功名马耳风。
山翁但更事,人看作神通。

Pronunciation

shuāi bìng

shuāi bìng bù làng chū , bì mén yān yǔ zhōng 。
wěi huā tiān xù nuǎn , fēng huǒ shì lú hóng 。
shì huàn yǐ kē mèng , gōng míng mǎ ěr fēng 。
shān wēng dàn gēng shì , rén kàn zuò shén tōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.